Polityka prywatności

Telesim Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie ul. Barlickiego 26a, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, świadczenia usługi internetowej, telefonicznej oraz telewizyjnej, naprawy i modernizacji komputerów.
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Dane osobowe przez Państwa podane uzyskiwane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o
przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.